Zorgaanbod

Meer over ons zorgaanbod

Terminale Zorg

In de terminale fase van hun leven kunnen mensen met een levensbedreigende ziekte een beroep doen op Terminale zorg van Multi Care Thuiszorg.

Dit houdt in dat de cliënt niet meer in het ziekenhuis verblijft en krijgt geen (medische) behandeling meer die gericht is op herstel of levensverlenging. Ze hebben wel baat bij intensieve palliatieve zorg die vooral gericht is op pijnbestrijding en behoud van kwaliteit van leven.

Met de terminale fase wordt de levensfase bedoeld waarin de levensverwachting van de cliënt korter is dan drie maanden. Dit wordt door de behandelend arts vastgesteld.

Deze gespecialiseerde verpleegkundigen beschikken daarnaast over specifieke deskundigheid bij zorg in de palliatieve fase.

De wijkverpleegkundige indiceert de indicatie voor cliënt, dit gebeurt in overleg met de behandelden artsen.

Thuis Verpleging

Onder thuisverpleging valt verpleging en verzorging. U kunt hierbij denken aan voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen zoals: het controleren van de lichaamsfuncties, wond- en/of stomaverzorging, toedienen van medicatie, sondevoeding, katheteriseren, infusen en dergelijke.

Verder geeft een verpleegkundige advies en begeleidt u bij uw ziektebeeld of behandeling. Dit gaat te allen tijde in opdracht en samenspraak van en met uw specialist of huisarts.

Hoe kom ik in aanmerking voor Verpleging?

Om in aanmerking te komen voor verpleging is een geldige ZVW of WLZ indicatie nodig.

Begeleiding Individueel

De functie Begeleiding Individueel is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van de cliënt. De begeleiding is bedoeld voor cliënten die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of thuis, met mogelijke verwaarlozing.

Bij zelfredzaamheid in relatie tot de functie Begeleiding gaat het om de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënten in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren.

De belangrijkste criteria voor begeleiding zijn:
1. sociale redzaamheid
2. bewegen en verplaatsen
3. probleemgedrag
4. psychisch functioneren
5. geheugen- en oriëtatiestoornissen

Persoonlijke Verzorging

Hulp bij de persoonlijke verzorging is ondersteuning of overname bij dagelijks terugkerende verzorgende handelingen.

Denk hierbij aan hulp bij het douchen, scheren, aankleden, eten en drinken, toiletgang, het aanbrengen van prothesen maar ook het aanleren van deze activiteiten.

Ook de zorg die een directe relatie heeft met de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het verschonen en het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt.

Uiteraard staat ook hier het stimuleren van de zelfredzaamheid voorop.

Specialistisch Complexe Zorg

Naast reguliere zorg biedt Multi Care ook specialistische zorg.

Het specialistisch wijkverpleegkundig team communiceert regelmatig met diverse Multi disciplinaire teams om de complexiteit van uw zorg zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor meer info refereren wij naar Multi Care Thuiszorg.

Spoed Zorg

Spoedzorg is bedoeld voor mensen die thuis wonen en te maken hebben met een plotselinge wijziging in hun gezondheidssituatie.

Dit zijn wijzigingen die niet langer dan enkele minuten tot een dag is uit te stellen.

Indien u acute zorg nodig hebt, wordt de zorgverlening binnen 24 uur gestart. Dit vraagt om een specialistische en professionele aanpak.

Voor meer info verwijzen wij naar Multi Care Thuiszorg.