Privacyverklaring

Multi Care Thuiszorg B.V. behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke  orgvuldigheid. Multi Care Thuiszorg B.V. draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. Multi Care Thuiszorg B.V. streeft ernaar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners. Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

 

1. Waarvoor verwerkt Multi Care Thuiszorg B.V. uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Multi Care Thuiszorg B.V. verwerkt voor de volgende
doeleinden:
1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Multi Care Thuiszorg
B.V.;
5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
6. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Multi Care Thuiszorg B.V.;
8. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
9. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en
bewaarplicht;
10. Om eventuele klachten correct te behandelen.

2. Op grond waarvan mag Multi Care Thuiszorg B.V. deze persoonsgegevens verwerken?
Multi Care Thuiszorg B.V. mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 •  U hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 •  Dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 •  Dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Multi Care
  Thuiszorg B.V. of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Multi Care Thuiszorg B.V. kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Multi Care Thuiszorg B.V.;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n).
  Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het
  internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van
het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze
Privacyverklaring.

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Multi Care Thuiszorg B.V. heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Multi Care Thuiszorg B.V. verrichten. Zo maakt Multi Care Thuiszorg B.V.-gebruik van een
organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die
cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en
uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

4. Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Multi Care Thuiszorg B.V. te verstrekken?
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Multi Care Thuiszorg B.V. als
uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de
hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke
voorwaarde om een overeenkomst met Multi Care Thuiszorg B.V. te sluiten. Indien u geen
persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze
zorgverlening en/of diensten.

5. Geeft Multi Care Thuiszorg B.V.-gegevens door aan het buitenland?
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese
Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten
de EER.

6. Maakt Multi Care Thuiszorg B.V.-gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?
Nee, Multi Care Thuiszorg B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en
profiling.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Multi Care Thuiszorg B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op
grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden
persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als
redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens,
waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de
zorgovereenkomst bewaard.

8. Hoe beveiligt Multi Care Thuiszorg B.V. uw persoonsgegevens?
Multi Care Thuiszorg B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige
vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie
van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke
informatie. Personen die namens Multi Care Thuiszorg B.V.-toegang hebben tot uw gegevens
zijn gehouden tot geheimhouding.
Multi Care Thuiszorg B.V. verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van
de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in
verwerkersovereenkomsten.

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Multi Care Thuiszorg B.V. verwerkte
persoonsgegevens?
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

9.1. Inzagerecht
U heeft het recht de door Multi Care Thuiszorg B.V. verwerkte persoonsgegevens in te zien.

9.2. Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de
gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

9.3. Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken
tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

9.4. Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw
gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Multi Care Thuiszorg B.V. de verwerking van uw
gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 •  In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering
  wenst;
 •  Indien Multi Care Thuiszorg B.V. de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de
  gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 

9.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Multi Care Thuiszorg B.V. verstrekte gegevens (terug) te
ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de
persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u
gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in
digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens
vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie
waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct
namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

9.6. Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het
recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan
onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die
al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

9.7. Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent
de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze
Privacyverklaring.

9.8. Termijnen
We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden.
Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover
binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken
en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

9.9. Identificatie
Multi Care Thuiszorg B.V. kan bij alle vragen/ verzoeken om nader bewijs van uw identiteit
vragen. Dit doet Multi Care Thuiszorg B.V. om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de
verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de
persoonsgegevens.

9.10. Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen
omstandigheden zijn die maken dat Multi Care Thuiszorg B.V. aan een verzoek geen gehoor
kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke
verplichting. Multi Care Thuiszorg B.V. zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites
beoordelen. Mocht Multi Care Thuiszorg B.V. aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen)
geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens
in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor
(direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen
worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

10. Heeft Multi Care Thuiszorg B.V. een Functionaris Gegevensbescherming?
Multi Care Thuiszorg B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De
FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van Multi
Care Thuiszorg B.V. over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke
ontslagbescherming. De FG apporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur van
Multi Care Thuiszorg B.V. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over
privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de
contactgegevens van de FG onderaan deze Privacyverklaring

11. Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Multi Care
Thuiszorg B.V.?
Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Multi Care Thuiszorg
B.V. dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan
ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een
klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de
naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit
Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

12. Wijziging van de Privacyverklaring
Multi Care Thuiszorg B.V. kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden
bekend gemaakt via de website van Multi Care Thuiszorg B.V. Multi Care Thuiszorg B.V.
adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

13. Heeft u vragen?
U kunt natuurlijk ook altijd aan Multi Care Thuiszorg B.V.-vragen stellen over de verwerking
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande
contactgegevens.

14. Hoe neemt u contact met Multi Care Thuiszorg B.V. op?
Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door
Multi Care Thuiszorg B.V. kunt u contact opnemen met:
Bedrijf: Multi Care Thuiszorg B.V.
Contactpersoon: Dhr. M.A. van Kampen
Adres: Hobbemastraat 90, 2526 JR Den Haag
Telefoon: 070 331 68 37
Website: http://www.multicarethuiszorg.nl/
Mailadres: info@multicarethuiszorg.nl

15. Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Multi Care Thuiszorg B.V.
In het kader van onze onlinedienstverlening legt Multi Care Thuiszorg B.V.-gegevens vast. Dit
is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen
of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde
persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt.
In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager
vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Multi Care Thuiszorg
B.V. daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft
ingestemd.

15.1. Bezoekgegevens
Op onze website http://www.multicarethuiszorg.nl/ worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser,
geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden
gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens
worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan
Multi Care Thuiszorg B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

15.2. Cookies
Sommige delen van de website van Multi Care Thuiszorg B.V. kunnen cookies bevatten.
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer
achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld
Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt
om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de
instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de
hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te
weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers
de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo
veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De
informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten.

15.3. Multi Care Thuiszorg B.V. en andere websites

Op de website van Multi Care Thuiszorg B.V. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere
websites. Multi Care Thuiszorg B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot
de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien
aanwezig, van de website die u bezoekt.